Hyundai İş Başvuru Formu

Maksimum 5 mb. (pdf,docx formatı)

Kişisel Bilgiler ve Gizlilik

Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (“Hyundai Assan”) olarak bize göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Hyundai Assan tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda belirtilen amaçlarla toplanan kişisel verilere ilişkin olarak çalışan adaylarının aydınlatılması amacıyla kaleme alınmıştır. Bu kapsamda Hyundai Assan, sadece gerekli nitelikteki kişisel verileri, Kanun altında belirtilen amaçlar bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde ve sadece verilerin işlenmesini gerektiren amaçlar dahilinde işlemekte, depolamakta, muhafaza etmekte ve gerektiği durumlarda üçüncü kişilere aktarmaktadır.

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

İşbu Aydınlatma Metni altında tarif edilen yöntemler aracılığıyla toplanan, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, nüfus cüzdanı fotokopisi, pasaport fotokopisi, adli sicil kaydı, eğitim bilgileri ve özgeçmiş formu, askerlik durumu, askerlik muaflık durumu, görsel kayıtlar, sendika/dernek/vakıf üyelikleri gibi kişisel verileriniz, Kanun ve ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunmasına ilişkin her türlü mevzuata uygun olarak, Hyundai Assan tarafından (i) iş başvurunuza ilişkin kayıt açılması, (ii) karşılıklı hiçbir taahhüde girmeksizin iş başvurunuzun en iyi şekilde değerlendirilmesi ve (iii) gelecekte doğması muhtemel iş fırsatlarından faydalanmanızın sağlanması amacıyla işlenecek ve Hyundai Assan veri tabanında saklanacaktır. Bundan başka, tüm kişisel verileriniz Hyundai Assan tarafından anonim hale getirilmek suretiyle istatistiksel amaçlarla işlenebilecektir. (*) ile işaretlenmiş soruların cevaplanması zorunlu olup, bunun dışındaki tüm soruların cevaplanması ihtiyarınıza bağlıdır.

2. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

Hyundai Assan olarak, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği ile ilgili olarak gerekli teknik ve idari önlemlerin alındığını ve kişisel verilerinizin, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak, yalnızca iş başvurunuza ilişkin geri bildirimin tarafınıza ulaştırılabilmesi, iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve/veya iş başvuru sürecinizin en iyi şekilde işlenmesi ve bazı bilgilerin teyit edilmesi amacıyla tarafınızca referans gösterilen kişilere, sizlere ulaşılamaması durumunda iletişime geçilmesi için başvuru formunda yer verdiğiniz kişilere ve mevzuatın gerektirdiği durumlarda yetkili kılınan idari veya adli kurum veya özel kuruluşlara aktarılabileceğini, bunun dışında açık rızanız olmadan üçüncü kişilere aktarılmayacağını beyan ederiz.

3. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda bahsedilen şekillerde toplanan ve işlenen tüm kişisel verileriniz, Hyundai Assan tarafından sözlü ve/veya yazılı olarak, fiziki ve/veya elektronik ortamda ve/veya tarafınızca şahsen başvuru formunun ve özgeçmişin sunulması suretiyle ve/veya telefon, SMS, e-mail ve diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla ve/veya mülakat esnasında tarafınızca şahsen verilmesi suretiyle ve/veya istihdam ve danışmanlık şirketleri aracılığıyla toplanmaktadır. Bu kapsamda toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında tarafınızdan “açık rıza alınması”, “sözleşmenin kurulması” ve “kanunlarda açıkça öngörülmesi” işleme şartlarına dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Başvuru Formu’nda yer alan ve Hyundai Assan tarafından elde edilen tüm kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ve her halükarda kanuni zamanaşımı süreleri boyunca saklanacak, bu sürelerin sona ermesini takiben Hyundai Assan tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

4. Kanun kapsamında Haklarınız

Hyundai Assan’a; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek; kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgi talep etmek; verilerinizin işlenme amacı ile uygun kullanılıp kullanılmadığını; verilerinizin üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını öğrenmek; kişisel bilgilerinin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini; değişmesi halinde güncellenmesini; kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel bilgilerin silinmesi ya da yok edilmesini; düzeltme.silme.yok etme işlemlerinin kişisel bilgilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini talep etmek; işlenen kişisel bilgilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek ve kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderimini istemek üzere başvuruda bulunma hakkına sahip olduğunuzu hatırlatırız.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ıslak imzalı olarak ve kimlik tespitini sağlayacak belgeler ile birlikte kariyer@hyundaiassan.com.tr adresine gönderebilirsiniz veya Hyundai Assan’a bizzat elden ya da kargoyla teslim edebilirsiniz. Taleplerinizi Hyundai Assan’a iletmeniz durumunda Hyundai Assan talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Hyundai Assan tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

HYUNDAI ASSAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş ÇEREZ AÇIK RIZA METNİ

Zorunlu Çerezler
En önemli çerezler zorunlu çerezlerdir. Zorunlu çerezler internet sitemizde gezinti yapmanıza, kullanım hesabı oluşturmanıza, giriş yapmanıza ve/veya oturumunuza devam etmenize imkan tanımaya yardımcı olurlar. Bu çerezlerin kullanımı internet sitemizin çalışması için zorunlu olup açık rızaya bağlı değildir.

İşlevsellik Çerezleri
İnternet sitemizde ve diğer platformlarda size bir kullanıcı olarak işlevsellik sağlamak ve seçimlerinizi hatırlayarak hizmetleri sizin için kişiselleştirmek amacıyla kullanılan çerezlerdir. Bu amaçla üçüncü parti çerezler de kullanılmaktadır. Bu çerezleri, örneğin, internet sitemizi sonraki ziyaretinizde kullanıcı adı bilgilerinizin, arama sorgularınızın veya sitemizde kullanmayı tercih ettiğiniz dil seçeneğinin hatırlanması gibi amaçlarla kullanılmaktadır.

Analitik Çerezler
İnternet sitemizin ve diğer platformlarımızı nasıl kullandığınızı ve sitemizde nelerin çalışıp nelerin çalışmadığını görmek, sitemizi optimize edip geliştirmek, yeni özellikler sunmak ve sizin için ilgi çekici ve amaçlarına uygun olmaya devam ettiğinden emin olmak için kullanılan çerezlerdir. Bu amaçla üçüncü parti çerezler de kullanılmaktadır. Bu çerezleri, örneğin, en çok hangi sayfaların görüntülendiği, yönlendirme/çıkış sayfaları, kullanılan platform tipi, tarih/saat damgası bilgileri ve sayfaya yapılan (fare) tıklama sayısı, fare hareketleri, görüntü kaydırma aktiviteleri gibi ayrıntıların incelenmesiyle performans ayarlarının yapılması ve olası problemlerin tespiti gibi amaçlarla kullanılmaktadır.

Ticari Çerezler
İnternet sitemiz ve diğer platformlarda ürün ve hizmetlerimizin tanıtım ve reklamlarını yapmak için kullanılan ve bazı durumlarda kişiselleştirilmiş nitelikteki çerezlerdir. Bu amaçla üçüncü parti çerezler de kullanılmaktadır. Bu çerezler örneğin, görüntülenen sayfalar ile ürün ve hizmetler üzerinden ilgili alanlarına yönelik reklam gösterilmesi, reklamlara tıklanıp tıklanmadığı, reklama yönlendirildikten sonra reklam konusu ürün ve hizmetin satın alınıp alınmadığı gibi amaçlarla kullanılmaktadır.